Fantastiska samarbeten

Songlines är ett Arvsfondsprojekt. För att få pengar ur Allmänna Arvsfonden ska arbetet bygga på alla människors lika rättigheter och möjligheter. Målgruppen ska vara delaktig och ha inflytande över projektets inriktning och aktiviteter. Songlines har starka aktörer bakom sig. Tack vare våra goda samverkansparter kan vi arbeta långsiktigt och se till att unga som flytt uppmärksammas och görs delaktiga i musik-och kultursverige även efter projekttidens slut.

Allmänna Arvsfonden

– Songlines är ett projekt som i alla delar genomsyras av precis det som Arvsfonden står för, säger Hans Andersson, chef på Arvsfonden. Projektet är ett klockrent exempel på hur man med utgångspunkt i musik och kultur kan engagera och inkludera unga människor med rötter i olika delar av världen.

Med hjälp av den här finansieringen kan vi arbeta hårt för att nå massor av unga människor i hela landet. Vi har tre år på oss för att implementera bra metoder och tankar i våra svenska kultur-och musikinstitutioner. Efter projekttiden hoppas vi att Songlines ska vara ett program inom organisationen JMI.

Jeunesses Musicales Sverige

”På några få månader har projektet Songlines genomfört aktiviteter, fester och konserter, skapat nätverk och stöttat ett stort antal unga. Som ordförande i JMS är jag stolt och imponerad av den energi och det engagemang som projektledarna i landet ger till Songlines.”

//Karin Holdar, ordförande JMS

Jeunesses Musicales Sverige, JMS, är Songlines projektägare. JMS moderorganisation heter Jeunesses Musicales International. Vi arbetar med JMI:s grundvisioner i allt vi gör. JMI är världens största, ickestatliga organisation med medlemsorganisationer i 45 länder och kontaktorganisationer i ytterligare 35 länder. Aktiviteterna når fem miljoner unga i åldrarna 13–30 år varje år.

Organisationen startade 1945 syfte att överbrygga sociala, geografiska, nationella och ekonomiska skillnader och skapa en plattform för interkulturell dialog. Solidaritet, nätverk och samverkan är nyckelord. Syftet är att stärka unga människor, att skapa möjligheter för dem att uttrycka sig genom musik och att arbeta för förståelse och acceptans för olika kulturer.

Program inom JMI och JMS

Inom JMI finns många program. I Sverige finns till exempel ungdomslägret Ethno och musiktävlingarna/festivalen Imagine Sweden som vi samarbetar med. Vi hoppas att Songlines också ska bli ett program efter projekttidens slut.

RMS

Regional Musik i Sverige, RMS, samlar landets samtliga 22 regionala musikinstitutioner som ska utföra de nationella kulturpolitiska målen inom musikområdet och som därför får stöd från staten och respektive region. De har också bildat föreningen JMS. RMS har skrivit en avsiktsförklaring som innebär att de lovar att samarbeta med oss under projekttiden, men också efter, om de anser att vi utvecklas på rätt sätt.

Sveriges Ensamkommandes Förening

Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF, är medsökande i projektet. De arbetar demokratiskt, internationellt, jämlikt för att unga som flytt ska ha en bra tillvaro i Sverige.

Studieförbund

”Folkbildningen (studieförbund och folkhögskolor) är en viktig del av regeringens politik för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället och etablering av nyanlända. Songlines idégrund och metod stöttar, skapar möjligheter och integrerar på riktigt. Därför är NBV stolta över att vara en del av Songlines och att vi tillsammans sprider hopp och kunskap till unga människor på flykt och samhället.”

//Malin Moessner, verksamhetsutvecklare NBV sydost

De gamla folkrörelserna inom idrott, arbetarrörelsen, kyrkor med flera har haft stor betydelse för Sveriges folkbildning. NBV är nykterhetsrörelsens förbund. Vi kan jobba med alla som vill, men NBV finns med i styrgruppen. Studieförbunden kan hjälpa till med cirklar och evenemang. Föreningsliv och folkbildning är ett sätt att hitta in i svenskt samhällsliv.

Kulturskolerådet

Kulturskolorna arbetar just nu med ett eget projekt som heter Unga på flykt. Vi kan hjälpas åt! Kulturskolerådet sitter också med i vår styrgrupp.

Start och mål

2017 finns Songlines i sju regioner. En av dem är Västra Götaland där den ideella föreningen KulturUngdom funnits med oss sedan start. Ett av KulturUngdoms stora projekt är musiktävlingen och festivalen Imagine Sweden. Under 2016 arbetade de med en Pre Tour inför festivalen. Man besökte, tillsammans med SEF Uddevalla, HVB-hem för ensamkommande ungdomar och projektet blev ett livgivande startskott för att fortsätta arbeta med unga som flytt.

Övriga regioner är Blekinge, Gotland, Kalmar, Jönköping och Gävleborg. Västmanland län har gjort en förstudie i år och andra län har inspirerats av vårt arbetssätt. Nästa år kommer många nya regioner med oss och målet är att ha nått ut till hela landet år tre.

Varje region ska arbeta tillsammans med minst 250 ungdomar per år. Hur tänker vi stort här? Hur arbetar vi på bästa sätt? Vi behöver helt enkelt hjälpas åt och vi behöver samverka med massor av andra goda, fina, roliga och härliga aktörer! Bland våra samarbetspartners kan nämnas Live Green, NKA, Kulturplatån, kommuner, kulturskolor, fritidsgårdar och många, många andra.

Kontaktuppgifter till våra regionala projektledare finns på sidan Kontakt.

Vikten av att våga vara närvarande och att tänka utanför boxen

Vi samverkar också med idrottsförbund och andra organisationer. Det viktiga för oss är att möta ungdomar där de är! Med fantasi och engagemang kan man komma hur långt som helst!

Ängö BK är ett lag med elva olika nationaliteter. Av idrotten kan vi lära oss att peppa och coacha varandra över alla gränser. Vi bildar ett lag. Om vi jobbar tillsammans gör vi mål.